Vallabhacharya - agrahara.org
(Online Research Platform)
Department of Prayoga

 

1) PGRC Somakarika - Agnishtoma

2) Naam Kran Prayog

3) Jaat Karma Sanskar

4) Anna Prashna

5) Yagnopaveet Dharan Prayog

6) Shravani Upakarma

7) Vivaah Vishwaprakash A

8) Vivaah Vishwaprakash B

9) Vivaah Vishwaprakash C